Kullanım Koşulları

Araba Kiralama – Kullanım Koşulları

Bu sözleşmede belirtilen aracı kira ile veren “Kiralayan”, kira karşılığında kullanmak üzere olan “kiracı” olarak adlandırılacaktır.

Genel Koşullar

 1. Kiralayan, mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı; bu sözleşmeyi kabul ederek, aracı, hasarsız, faal vaziyette, aldığı şekliyle sözleşmede yazılı gün ve saatte, belirtilen yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.
 2. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını, kabul ve taahhüt eder.
 3. T.C. Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde.
 4. Başka bir aracı veya römorku çekmekte veya itmekte.
 5. Yarış, hız, ralli, denemeler ve motorlu sporlarda.
 6. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
 7. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı madde taşınmasında.
 8. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında.
 9. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada.
 10. Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının, 23 yaşını doldurmuş olması, en az 1 yıllık, geçerli ehliyetinin ibrazı gereklidir.
 11. Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda, kiracı, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirme ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi taşıyan kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi, kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.
 12. Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.
 13. Kiracı seyir dışında aracı, trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayabilecek biçimde, emniyetli bir yerde, kilitli park etmekle yükümlüdür.
 14. Trafik cezaları kiracıya aittir.
 15. Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.
 16. Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
 17. Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.
 18. Kiracı, aracı kiralayana iadesinden sonra, araçta bulunan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
 19. Kiralayan, aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
 20. Kiralayanın izni olmaksızın araçlar şehir dışına ve yurt dışına çıkarılamaz.
 21. Kiracı, hiçbir şekilde, bu sözleşmeden doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez, bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
 22. Her durumda, kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.
 23. Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmemesi, aracın zamanında teslim edilmemesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesinde yazılmasında peşinen muvafakat eder
 24. Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.
 25. Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
 26. Benzin ücreti kiracıya aittir.
 27. Bakım. Kiracı; kira süresi içerisinde, aracın yağını, suyunu ve lastik ayarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı, kira süresi içinde, vasıtanın periyodik bakımlarını,(yağlama, yağ değişimi vs.) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak, masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilir.
 28. Tamirat. Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız susuz kullanma, lastik yarılması gibi) yapılacak, tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanacak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek ufak onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kendisine iade edilir.
 29. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
 30. Kiracı kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Antalya Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

Sigorta

 1. Kiralanan araçlar, Karayolları Trafik Yasası uyarınca, zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde, Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan, üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış Mecburi Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücü hakkını mahfuz tutar.
 2. Kiracı, kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.
 3. Ancak, kiranın başlangıcından belirlenen Hasar Muafiyet Primi’ni ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.
 4. Kiracı veya yetkili sürücü, doktor raporuyla saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayana ve en yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir.
 5. Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak, peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.
 6. Kiracı, kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı, alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.
 7. Çalınma halinde; kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir. Araç bulunamazsa, geçecek ilk 45 günlük kira bedelini kiracı öder.

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

 1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar.
 2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu.
 3. Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar.
 4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar.
 5. Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar.
 6. Sürücünün kusurlu olduğu durumlar.
 7. Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar.
 8. Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar ve hasarlar.

9.Başka bir aracın, ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.

 1. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.
 2. Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar.
 3. Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler.
 4. Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.
 5. Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücü hakkına sahiptir.

Ödemeler ve Rezervasyon

Rezervasyonlar için kredi kartı gereklidir. Tüm rezervasyonlar online ödeme yapılarak tamamlanabilir. Kredi kartı kullanmayanlar araç teslimatında bir depozito ile birlikte nakit ödemeyi gerçekleştirebilir.

İptaller

Kiralama tarihinden 15 gün ve daha önce bir tarihte yapılacak iptallerde, toplam ödemenin %20 si iptal ücreti olarak alınır.

Kiralama tarihine 14 gün ve daha kısa süre kalan rezervasyonların iptalinde, herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

Araç Teslim Alma ve Bırakma

Dalaman Havalimanı araç teslimatlarında, 1-6 gün arası süreler için yapılacak rezervasyonlarda 100 TL servis ücreti alınır.

Dalaman Havalimanı araç teslimatlarında, 7 gün ve üzeri süreler için yapılacak rezervasyonlarda servis ücreti talep edilmez.

Antalya Havalimanı araç kiralamalarında en az 7 gün kiralama şartı aranır ve her koşulda 150 TL servis ücreti alınır.

Fethiye Araç Teslimat ve Bırakma Servis Bedeli 80 TL,  Kaş için 40 TL tahsil edilir.